โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตะพานหิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ช่วงชั้นที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

 

ชั้น/กลุ่ม

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

ม.1

31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

120

31283

ทักษะงานธุรกิจเบื้องต้น

80

ม.2 กลุ่ม 1

(2/1 – 2/4)

32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

120

32209

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

80

ม.2 กลุ่ม 2

(2/6 – 2/10)

32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

120

32265

งานไม้เครื่องเรือน

40

ม.3 กลุ่ม 1

(3/1 – 3/4)

33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

120

33213

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

80

ม.3 กลุ่ม 2

(3/5 – 3/10)

33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

120

32239

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้

40

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

 

     ชั้น ม.4

     ภาคเรียนที่ 1

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

41101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(เทคโนโลยี)

40

-

 

 

คณิต-ภาษา

41101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(เทคโนโลยี)

40

41228

โมบายด้วยกระดาษ

20

ภาษา –  ฝรั่งเศส

41101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(เทคโนโลยี)

40

 ง40278

เขียนแบบเทคนิค 1

40

ภาษา -  จีนกลาง

41101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(เทคโนโลยี)

40

 ง40278

เขียนแบบเทคนิค 1

40

การงานอาชีพ

41101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(เทคโนโลยี)

40

41213

41234

41266

การปลูกไม้ตัดดอก

ประดิษฐ์ดอกไม้

ช่างประปาสุขภัณฑ์

40

80

80

     ภาคเรียนที่ 2

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

41102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานบ้าน – งานประดิษฐ์)

40

-

 

 

คณิต-ภาษา

41102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานบ้าน – งานประดิษฐ์)

40

41205

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

20

ภาษา –  ฝรั่งเศส

41102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานบ้าน – งานประดิษฐ์)

40

40274

41206

เขียนแบบ 4

การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

40

40

ภาษา -  จีนกลาง

41102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานบ้าน – งานประดิษฐ์)

40

40274

41206

เขียนแบบ 4

การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

40

40

การงานอาชีพ

41102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานบ้าน – งานประดิษฐ์)

40

41206

40255

41223

การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

การเลี้ยงปลาสวยงาม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

40

80

80

 

     

     ชั้น ม.5

     ภาคเรียนที่ 1

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

42101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร)

20

40217

การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

 

คณิต-ภาษา

42101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร)

20

42249

การปลูกไม้กระถาง

20

ภาษา –  ฝรั่งเศส

42101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร)

20

42249

การปลูกไม้กระถาง

60

ภาษา -  จีนกลาง

42101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร)

20

42249

การปลูกไม้กระถาง

60

การงานอาชีพ

42101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร)

20

42266

40229

42261

42238

42287

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า (ช)

อาหารอบ (ญ)

งานไม้เฟอร์นิเจอร์ (ช)

การตัดเย็บเสื้อผ้า (ญ)

การท่องเที่ยว

80

 

80

 

60

     ภาคเรียนที่ 2

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

42102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานช่าง)

20

40218

คอมพิวเตอร์

 

คณิต-ภาษา

42102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานช่าง)

20

42204

40217

การสร้างเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จ

การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

40

20

ภาษา –  ฝรั่งเศส

42102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานช่าง)

20

42263

42229

ช่างปูนปลาสเตอร์

งานประดับตกแต่ง

40

40

ภาษา -  จีนกลาง

42102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานช่าง)

20

42263

42229

ช่างปูนปลาสเตอร์

งานประดับตกแต่ง

40

40

การงานอาชีพ

42102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานช่าง)

20

42248

42267

42228

42221

การปลูกไม้ดอกพื้นเมือง

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า2 (ช)

ช่างจัดดอกไม้แห้ง (ญ)

ช่างตกแต่งเสื้อผ้า

80

80

 

80

 

 

     ชั้น ม.6

     ภาคเรียนที่ 1

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

43101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานธุรกิจ)

20

43291

การสร้างงาน

20

คณิต-ภาษา

43101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานธุรกิจ)

20

43291

43251

การสร้างงาน

การเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง

20

40

ภาษา –  ฝรั่งเศส

43101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานธุรกิจ)

20

43291

43251

การสร้างงาน

การเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง

20

40

ภาษา -  จีนกลาง

43101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

((งานธุรกิจ)

20

43291

43251

การสร้างงาน

การเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง

20

40

การงานอาชีพ

43101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานธุรกิจ)

20

43291

43261

43221

43270

43235

การสร้างงาน

ช่างสีโลหะ (ช)

ประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน (ญ)

ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ (ช)

เบเกอรี่เบื้องต้น (ญ)

20

60

 

120

     ภาคเรียนที่ 2

 

แผนการเรียน

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

รหัสวิชา

วิชา

ชั่วโมง

วิทย์-คณิต

43102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(โครงงานอาชีพ)

20

43292

โครงงานการงานอาชีพ

20

คณิต-ภาษา

43102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(โครงงานอาชีพ)

20

43292

43213

โครงงานการงานอาชีพ

การพัฒนาเว็บแบบมืออาชีพ

20

40

ภาษา –  ฝรั่งเศส

43102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(โครงงานอาชีพ)

20

43292

43213

โครงงานการงานอาชีพ

การพัฒนาเว็บแบบมืออาชีพ

20

40

ภาษา -  จีนกลาง

43102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(โครงงานอาชีพ)

20

43292

43213

โครงงานการงานอาชีพ

การพัฒนาเว็บแบบมืออาชีพ

20

40

การงานอาชีพ

43102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(โครงงานอาชีพ)

20

43292

43271

43236

โครงงานการงานอาชีพ

ช่างเฟอร์นิเจอร์โลหะ (ช)

เบเกอรี่เพื่อการค้า (ญ)

20

120

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนตะพานหิน
เลขที่ 221    ถนนชมฐีระเวช    ตำบลตะพานหิน    อำเภอตะพานหิน   จังหวัดพิจิตร    66110

โทรศัพท์   0-5662-1054 :: Fax 0-5662-1852

Copyright @ 2008 Taphanhin School :: www.taphanhin.ac.th
webmaster : : chutcha_t@hotmail.com